Paimennuskysely − kooste vastauksista

Paimennustoimikunta ehdotti SBCAK hallitukselle, että voisi toteuttaa syksyllä 2021 kyselyn koskien bc&ak paimennuskokeita. Saimme luvan kyselyn toteuttamiseen. Kysely oli auki 15.11.-15.12.2021 välisen ajan. Linkki kyselyyn julkaistiin bc&ak paimennussivustolla sekä sosiaalisessa mediassa facebookin erilaisissa harrastajaryhmissä. Kun kysely ensimmäisen kerran julkaistiin saatiin suurin osa vastauksista heti sen jälkeen. Kyselystä muistuteltiin muutamaan otteeseen kyselyn ollessa avoinna ja joka muistutuksella tuli
1−3 uutta vastausta.

Saimme kaiken kaikkiaan 34 vastausta, joka olikin varsin hyvä ja kattava tulos. Lisäksi saimme muutaman vastauksen, joihin ei oltu kirjoitettu mitään, joten niitä ei otettu mukaan näihin lukuihin. Vastaajista 23 olivat SBCAK jäseniä, 9 ei jäsentä ja 2 ei ilmoittanut jäsenyyttään. Vastaajista 27 on kilpaillut SBCAK kokeissa, 5 ei ole kilpaillut ja 2 ei ilmoittanut onko kilpaillut vai ei.

Kyselyyn päätettiin laittaa vain muutama kysymys, jotta osallistujat eivät kokisi vastaamista liian työlääksi. Lisäksi haluttiin vastauksien olevan vapaamuotoisia, jolloin on helpompi saada näkyviin todellisia mielipiteitä. Kysymyksiä oli kaiken kaikkiaan viisi:

Bc&ak Paimennustoimikunta toteutti syksyllä 2021 kyselyn kosken paimennuskokeita. Kooste kyselystä julkaistiin ensin jäsenlehdessä ja sen jälkeen myös täällä.

  1. Koesääntöjen uudistustyö on parhaillaan käynnissä. Toivoisitko koesääntöihin muutoksia ja jos toivot, minkälaisia?
  2. Mitä toiveita sinulla on kisajärjestelyjen suhteen (kisakalenteri, ilmoittautuminen kisaan, toiminta kisapaikalla jne.)
  3. Onko sinulla jotain ajatuksia tuomareiden toiminnasta, jos on, millaisia?
  4. Mitkä asiat on niitä, jotka saavat sinut osallistumaan ja mitkä taas niitä, ettet halua osallistua kilpailuihin?
  5. Vapaa sana

Vastaaminen tapahtui anonyymisti, sillä siten uskoimme saavamme rehellisiä ja aitoja mielipiteitä kysyttyihin asioihin. Seuraavaksi koostimme jokaisesta kysymyksestä olennaisimmat asiat:

Kysymys 1:

Koesääntöjen uudistustyö on parhaillaan käynnissä. Toivoisitko koesääntöihin muutoksia ja jos toivot, minkälaisia?

Kooste vastauksista: Muutama vastaaja piti nykyisiä koesääntöjä hyvinä eikä heidän mielestään ollut tarvetta muutoksille. Yksi toivomus tuli sille, että olisi olemassa paimennuksen taipumuskoe, koska vastaaja kokee I-luokan liian vaikeaksi. Kisojen anomisen toivottiin olevan vähemmän byrokraattista samaten kuin mahdollisen perumisenkin.  Jokunen ehdotus tuli myös, että säännöt muutettaisiin ISDS sääntöjen mukaisiksi. Yksi kysyjä toivoi myös sitä, että kerrottaisiin mitä muutoksia sääntöihin on suunniteltu.

Ykkösluokkaan toivottiin maksimiaikaa. Toivottiin myös, että I-luokan haku muutettaisiin samanlaiseksi kuin SPKY kisoissa. Yksi vastaaja piti PPR1 tulosta liian helpoksi saavuttaa ja siten turhana. Useampi vastaaja toivoi kakkosluokkaan ensimmäistä poispäinajoa sellaiseksi, että ohjaaja seisoisi tolpalla kunnes lampaat ovat ylittäneet ensimmäisen porttilinjan. Yksi vastaajista toivoi esimerkkejä pistevähennyksistä. Pari vastaajaa haluaisi poistaa I, II ja III-luokat kokonaan ja jopa toivoi että I-luokka poistettaisiin kokonaan turhana luokkana, etenkin,  jos se suoritetaan kesyillä läpeensä paimennetuilla lampailla. Vastauksista nousi erittäin selkeästi, usean henkilön toiveena se, että paimennusvalion arvoon vaadittava tulos tulee saada kahden tuomarin lisäksi kahdelta eri tilalta. Vastauksista kävi ilmi se, että paimennusvalion arvon saavan koiran pitää pystyä osoittamaan se, että koira on kykenevä paimentamaan kolmosluokan I-tuloksen arvoisesti lampaita muuallakin kuin vain yhdellä tilalla, jossa kenties on harjoitellut koko ikänsä.

Toivottiin myös, että koesäännöt olisivat helposti löydettävissä kaikilta erilaisilta alustoilta. Kelpieille toivottiin omia mestaruuskilpailuja erillisinä bc mestaruuskisoista.

Kysymys 2:

Mitä toiveita sinulla on kisajärjestelyjen suhteen (kisakalenteri, ilmoittautuminen kisaan, toiminta kisapaikalla jne.)

Kooste vastauksista: Suurin osa vastauksista oli yksittäisiä toiveita, mutta muutama asia nousi useimmissa vastauksissa esille. Kisakalenteria ja ilmoittautumista pidettiin helppona, yhtä poikkeusta lukuun ottamatta. Yksi vastaaja esitti toiveen siitä, että ilmoittautuminen olisi yksivaiheinen. Yksi vastaaja toivoi ilmoittautumislomakkeen paremmin jäsennellyksi.

Saimme myös ehdotuksen, että koko paimennussivusto siirrettäisiin SBCAK sivuston yhteyteen. Useampi vastaaja toivoi lisää kisapaikkoja ja monipuolisempia ratoja. Lisäksi toivottiin enemmän viikonloppukisoja, koska arkikisat on töissä käyville hankalia. Yksi vastaaja toivoi kisoja myös Pohjois-Suomeen.

Kisakalenteria pidettiin yleisesti hyvänä, mutta yksittäisiä toiveita tuli siihenkin. Eli se pitäisi löytyä helpommin ja kaikki kisat pitäisi löytyä myös tapahtumakalenterista. Toivottiin myös yhteistyötä kisakalenterin laadinnassa SPKY:n kanssa, jottei olisi kisoja päällekkäin. Tiedot kisoista voisi löytyä useammasta lähteestä ja ne olisi toiveena saada mahdollisimman aikaisin kalenteriin. Myös kisojen peruuttaminen pitäisi tehdä helpommaksi, jos esim. käy niin, että ilmoittautuu vain kaksi osallistujaa.

Muutama vastaaja toivoi kisojen järjestäjille lisää koulutusta siitä miten varikko- ja tolppatoiminta tehdään hyvin, sillä taso on tällä hetkellä melko kirjavaa. Toivottiin myös, että kisapaikoilla ei olisi irtokoiria vaeltelemassa ympäriinsä. Muutama vastaaja totesi, että kisat toimivat nykyisellään hyvin.

Tuomareille toivottiin myös lisäkoulutusta, jotta arvostelut olisivat tasapuolisempia. Yksi vastaaja toivoi, että voisimme käyttää myös muitakin kuin FCI tuomareita.

Pari vastaajaa piti kilpailukirjaa turhana. Yksi vastaaja toivoi, ettei koiraa tarvitsisi ykkösluokassa laittaa häkkiin ja toinen oli sitä mieltä, että peruskuljetuksesta saa liikaa pisteitä. Yksi vastaaja esitti toiveen, että SM ja Nuorten Mestaruuskisoissa voitaisiin palkita koiria myös hyvistä osasuorituksista tyyliin ”paras ajo”, ”paras tilallisen koira” jne.

Useammassa vastauksessa toivottiin parempaa ilmapiiriä kisapaikoille. Nyt havaittavissa erilaisia kuppikuntia ja hyväveli kerhoja. Yhden vastaajan mielestä ilmapiiri kisapaikoilla on hyvä.

Kysymys 3:

Onko sinulla jotain ajatuksia tuomareiden toiminnasta, jos on, millaisia?

Kooste vastauksista: Tuomareiden määrä koettiin sopivaksi ja suurimmalta osin tuomaritoiminta on ollut hyvää. Tuomarin rento ja ystävällinen käytös kannustaa osallistumaan kyseisen tuomarin arvostelemille radoille uudelleen. Hyvänä pidettiin myös sitä, että jotkut tuomarit opastavat ystävällisesti myös aloittelijoita.

Kritiikkiä tuli sen sijaan erittäin paljon siitä, että osa tuomareista arvostelee ns. pärstäkertoimen mukaan ja hyväveli periaatteella. Tuomarin tulisi arvostella kaverinsa ja kollegansa samoin kuin muutkin kisaajat. Koettiin ettei arvostelu ole selkeää ja tasapuolista. Hajonta pisteissä eri tuomareiden välillä on jäätävää. Tosi monessa vastauksessa kaivattiin yhtenäistä ja sääntöjen mukaista arvostelua.

Joidenkin tuomareiden käytöstä pidettiin myös erittäin huonona. Tuomareiden, jos keiden, tulee noudattaa paimennusetikettiä ja käyttäytyä asiallisesti. Tuomareiden käytös kilpailijana/yleisössä/järjestäjänä on ollut toisinaan huonoa. Tuomarin pitäisi kuitenkin pystyä käyttäytymään tilanteessa kuin tilanteessa lajin sisällä neutraalisti. Toivottiin myös, että tuomareilla olisi enemmän eläintenlukutaitoa, jotta ymmärtävät miten lampaiden käytös vaikuttaa radan kulkuun. Koirat, jotka eivät ole hallinnassa, tulee poistaa radalta herkemmällä kynnyksellä. Yksi vastaaja toivoi myös, että tuomari kommentoisi suoritusta vain, jos ohjaaja sitä pyytää.

Erittäin vahvana vastauksista tuli esille se, että tuomareille pitää järjestää koulutusta, jotta arvostelut yhdenmukaistuisivat ja joidenkin tuomareiden käyttäytymiseen koepaikalla tulee kiinnittää huomattavasti enemmän huomiota.

Kysymys 4:

Mitkä asiat on niitä, jotka saavat sinut osallistumaan ja mitkä taas niitä, ettet halua osallistua kilpailuihin?

Kooste vastauksista: Tämän kysymyksen vastauksista nousi ehdottomasti eniten esille kisapaikalla vallitseva ilmapiiri. Jos vastaaja koki, että kisapaikalla oli negatiivinen tunnelma, koiria ja kilpailijoita arvosteltiin yleisesti, ei haluttu enää jatkossa ilmoittautua kyseiseen paikkaan kisaamaan.

Aloittelijoille osallistuminen on vaikeaa, kun jännittää ja pelottaa onko koira valmis radalle. Joku helpompi kisauran aloitustapa olisi toiveissa.

Kun ilmoittautuminen tehdään helpoksi ja kisakalenteri löytyy helposti, helpottaa se kynnystä lähteä mukaan oikeisiin kisoihin. Myöskin hyvä kisakirje koettiin tärkeäksi. Luonnollisesti sopiva kisapäivä vaikuttaa myös ja toivottiinkin lisää viikonloppukisoja. Kisapaikan etäisyydellä on myös merkitystä, jolloin moni ei halua lähteä ajamaan pitkää matkaa kisapaikalle. Yksi vastaaja arvosti sitä, että kisapaikan fasiliteetit ovat kunnossa.

Kisapaikkoja saisi olla enemmän, sillä kisaaminen aina samassa paikassa ei välttämättä aina innosta. Useassa vastauksessa kävi ilmi, että kisaamaan lähtö innostaa enemmän silloin, kun lampaat eivät ole liian ihmiskesyjä ja käytös sen mukaista. Yksi vastaaja totesi myös, että lampaita suhteessa kisaajamäärään tulee olla riittävästi. Myös haastavat, eri paikoissa olevat radat koettiin osallistumisintoa lisääväksi. Osallistumishalukkuuteen vaikuttaa myös se, että jos käytetään eri rotuisia lampaita, niin niistä tehdään kaikille osallistujille yhtenäiset ryhmät (esim. yhtä rotua kaksi ja toista kolme per kisaaja)

Joillekin vastaajille on suuri merkitys sillä kuka on kilpailuissa tuomarina, sillä koetaan, että arvostelu on nykyisellään liian hajanaista. Ulkomainen tuomari saa myös osallistumishalukkuuden nousemaan. Kaiken kaikkiaan kisajärjestelyjen sujuvuudella on iso rooli osallistumishalukkuudessa. Lisäksi uudet kisapaikat kiinnostaa. Osallistumisintoa laskee liian kuuma ilma, jolloin kisaaja saattaa jättää kisan käymättä.

Kilpailu koetaan hyvänä keinona tarkistaa koiran koulutustaso. Yksi vastaaja nosti myös esille sen, että tittelit ja koulutustunnukset innostaa osallistumaan. Korkeaa osallistumismaksua kritisoitiin, mutta sekin hyväksyttiin, jos tuomarin arvostelu on asiallista ja kisapaikan ilmapiiri on hyvä. 

Kysymys 5:

Vapaa sana

Kooste vastauksista: Tämänkin kohdan vastauksista nousi erityisesti esille se, että ilmapiiri koepaikoilla koettiin huonoksi ja se on joillekin syy etteivät enää halua osallistua SBCAK paimennuskisoihin paikoissa, joissa tunnelma on ollut huono. Koettiin, että käyttäytyminen on ollut ajoittain todella ilkeää ja erilaiset kuppikunnat osaltaan vievät kilpailemisen iloa.

Jonkun verran oli kokemuksia siitä, että tuomareiden arvostelu ei ollut tasapuolista vaan oli havaittu kotiinpäin vetoa ja arvostelun taso on todella kirjavaa. Tuomarikoulutukseen toivottiin panostettavan tulevaisuudessa. Osassa vastauksista arveltiin, että kisan järjestäjillä olisi jonkinlainen näyttämisen tarve jollekulle ja että joissain paikoissa kisaratoja on harjoiteltu etukäteen ennen kisapäivää.

Toivottiin myös, että kisojen anominen ja järjestäminen olisi helpompaa ja saataisiin uusia kisapaikkoja. Ehdotettiin ns. tutorointi systeemiä, jossa kokeneet kisajärjestäjät auttaisivat uusia, kokemattomia järjestäjiä viemään kaikki kisoihin liittyvät eri vaiheet läpi. Yksi vastaaja koki, että kisamaksut ovat liian korkeita ja toinen taas piti palkintoja huonoina. Toiveena esitettiin myös, että kisoissa käytettäisiin lampaita, jotka on oikein koirattu eli eivät liian kesyjä, mutta eivät vauhkojakaan.

SPKY kisat on yhdelle vastaajista etusijalla ja toinen puolestaan toivoi, että SBCAK ja SPKY tekisivät yhteistyötä, sillä hän ei pitänyt järkevänä sitä, että kaksi eri yhdistystä järjestää samanlaisia kisoja. Toivottiin myös, että SBCAK kisojen tittelit erottuisivat paremmin TS-kisojen titteleistä.

YHTEENVETOA VASTAUKSISTA

Paimennustoimikunta kiittää kaikkia kyselyyn vastanneita hyvistä ja kattavista vastauksista. Selkeästi eniten vastauksista nousi huoli siitä, että ilmapiiri kisoissa on huono ja erilaiset kuppikunnat sekä muut epäystävällisesti käyttäytyvät henkilöt, jopa tuomarit, saavat aikaan sen ettei niin mieluusti tule uudelleen SBCAK kisoihin. Nyt onkin tärkeää, että jokainen meistä tekee töitä sen eteen, että SBCAK kisoihin on mukava tulla ja kokemus olisi kannustava ja innostava ihan jokaiselle. Muutos lähtee aina itsestä ja kun itse toimii niin kuin toivoo muidenkin toimivan on se jokaisen kohdalla pieni askel eteenpäin. Kun sitten jokainen ottaa tämän pienen askeleen, tuleekin askeleesta iso ja loppupeleissä se palvelee ihan kaikkia, niin kisaajia, työntekijöitä kuin järjestäjiäkin. Kun nähdään, että kisoissa on ongelmia jossain, niin sen sijaan, että arvostellaan, mennäänkin kysymään, että voinko olla avuksi.

Toinen selvästi esiin noussut asia oli tuomaritoiminta ja siinä nimenomaan se, että koettiin tuomarilinjat kovin erilaisiksi ja joissakin tapauksissa jopa tiettyjä henkilöitä suosiviksi. Tuomarikoulutukseen tuleekin kiinnittää erityistä huomiota, jotta arvostelu saadaan tasapuolisemmaksi ja täysin puolueettomaksi. Tuomareille järjestetään vuosittain jatkokoulutuspäivä ja tänä vuonna kokoonnutaankin 1.6.2022 hiomaan arvostelutaitoja sekä muita koetoimintaan liittyviä asioita. Mikäli huomaatte tuomaritoiminnassa korjattavaa, laittakaa viestiä paimennustoimikunnalle niin tiedämme kohdistaa koulutusta asioihin, joissa on kehitettävää.

Paljon tuli myös yksittäisiä parannusehdotuksia eri asioihin ja niihin paneudutaan tämän vuoden aikana ja korjataan ne asiat, jotka korjattavissa on. Ottakaa tosiaan reippaasti yhteyttä paimennustoimikuntaan, jos jokin asia askarruttaa mieltä. Yritetään sitten tehdä parhaamme asian eteen mikäli se meidän vallassa on.

Mukavaa treeni- ja kisakautta 2022 kaikille paimennuksen ystäville.