Toimintaohjeet SBCAK-paimennuskokeiden järjestämiseksi

Täydennetty SBCAK:n hallituksessa 6.5.2023.

SBCAK:n BCAK-kokeiden paimennuksen toimintaohjeissa on tarkennuksia BCAK-kokeiden koesääntöihin ja yleisosaan.

1. ILMOITTAUTUMINEN KOKEESEEN JA OSALLISTUMISMAKSU

Ilmoittautuminen

Kokeeseen ilmoittaudutaan järjestäjän asettamaan määräaikaan mennessä  järjestäjän ilmoittamalla tavalla. Ilmoittautumisesta on käytävä selville kokeen järjestäjän määräämät tiedot. Koepaikalla osallistujan on ilmoittauduttava järjestäjälle viimeistään puoli tuntia ennen ilmoitettua koeluokan alkamisaikaa. Osanottaja voidaan sulkea pois kokeesta, jos hän ei ole ajoissa ilmoittautunut koepaikalla kokeen järjestäjälle. Rekisteri- ja rokotustodistus on esitettävä ilmoittauduttaessa koepaikalla järjestäjille.

Osallistumismaksu

Kokeen järjestäjä määrää osallistumismaksun. Jos ilmoittautumisen yhteydessä annetut tiedot ovat virheellisiä tai puutteellisia, voidaan koiralta kieltää osallistumisoikeus ilmoitettuun kokeeseen. Osallistumismaksua ei tällöin makseta takaisin. Osallistumismaksua ei myöskään makseta takaisin, jos ilmoitettu koira jää pois kokeista tai jos kokeesta vastaava tuomari kieltää sen osallistumisen. 

2. OHJAAJIEN VELVOLLISUUDET, VASTUUT JA OIKEUDET

2.1 Ohjaajan velvollisuudet ja vastuut.

Ennen suoritusta ohjaajan täytyy ilmoittautua kokeen sihteerille ja samalla hänen tulee esittää koiran rokotustodistus. Samalla tarkistetaan mahdollisesti koiran tunnistusmerkintä. Ohjaaja saa auttaa tunnistusmerkinnän tarkistamisessa koirasta.

Ohjaaja ei saa mennä koeradalle ennen kuin edellinen suorittaja on lopettanut suorituksensa. Ohjaajan ja koiran on mentävä suoraan lähtötolpalle.

Kiimassa oleva narttu starttaa arvotulla paikalla, mutta se tulee pitää pois koealueelta ennen ja jälkeen sen oman lähtövuoron. Ohjaaja saa kuitenkin valmistautua suoritukseensa normaalisti eli hän voi tuoda koiran katsomaan, kun lampaat tuodaan hakupaikkaan jne.

Kokeeseen ei saa osallistua kantava narttu 30 vuorokautta ennen arvioitua penikoimista (arvioitu aika = 63 vrk ensimmäisestä astutuksesta) ja alle 75 vuorokautta penikoimisen jälkeen.

Ilmoittautuessaan kokeeseen ohjaaja sitoutuu vapaaehtoisesti noudattamaan koesääntöjä ja koeohjeita, sekä SBCAK:n eettisiä ohjeita. 

Osanottajan on pidettävä koiransa siten hallinnassa, ettei se aiheuta vahinkoa toisille osapuolille tai koiranohjaajalle itselleen.

Paimennettavien eläinten suhteen on noudatettava erityisen tarkkaa huolenpitoa.

2.2 Ohjaajan oikeudet

Jos ohjaaja on sitä mieltä, että eläimiä on esille laitettaessa liikaa stressattu, on hänellä oikeus pyytää tuomarilta uutta laumaa ennen kuin tuomari on ehtinyt antaa lähtömerkin. Tuomari päättää, antaako hän uuden lauman.

Ohjaajalla on oikeus keskeyttää suoritus milloin tahansa, jolloin hän menettää kaikki jo saavuttamansa pisteet.

Myöhästyneenä tullut osanottaja voidaan ottaa mukaan kokeeseen, mikäli se järjestelyjen kannalta on mahdollista. Kokeen järjestäjä päättää asian.

3. OHJE KOEJÄRJESTÄJILLE

Koe tulee anoa SKL:n määräaikaisohjeen mukaisesti.

Jos haluat järjestää kokeen SBCAK:n nimissä tutustu SBCAK:n ohjeeseen tapahtumien järjestäjälle.

Jos järjestät kokeen muun yhdistyksen nimissä, sovi yhdistyksen kanssa tarvittavat asiat. 

Mestaruuskisat anotaan edelleen normaalin anomisajan puitteissa ja niissä toimitaan seuraavan ohjeen mukaan: Paimennustoimikunta toimittaa mestaruuskokeista (RM, NM, SM) tapahtuma-anomuksen tai vastaavat tiedot hallituksen käsiteltäväksi välittömästi, kun SBCAK:n ulkopuolisen yhdistyksen kanssa on alustavasti sovittu kokeen järjestämisestä. Hallitus päättää kokeen järjestämisestä paimennustoimikunnan esityksestä.

Perusohjeesta poiketen normaaleissa ”kyläkisoissa” tapahtuma-anomus tulee toimittaa paimennustoimikunnalle viimeistään kuukautta ennen koetta. Paimennustoimikunta lähettää anomukseen eteenpäin hallitukselle.

Huomioitavia asioita kokeen järjestäjälle:

 • Päätä kokeen ajankohta.
 • Hanki kokeelle ylituomari ja koetoimitsija.
 • Järjestävä yhdistys anoo kokeen kennelpiiriltä omakoirassa SKL:n määräaikaisilmoituksen mukaisesti.
 • Ilmoita kokeesta SBCAK:n paimennustoimikunnalle ajoissa, kun jo suunnittelet sitä sbcakpaimennus@gmail.com. Kokeesta laitetaan ilmoitus SBCAK:n koekalenteriin. Toimita myös kuva ilmoitusta varten.
 • Infoa kokeesta myös järjestäjän sivuilla (jollei koe ole SBCAK:n nimissä) tai tee kokeesta esim. Facebook-tapahtuma, jossa ilmoitetaan esim. kokeen aikataulu, kisapaikka, lähtölistat yms. 
 • Sovi, kuka ottaa ilmoittautumiset vastaan ja miten.
  • Jokainen järjestäjä voi siis itse päättää miten ilmoittautumiset hoitaa (esim. sähköpostilla, oma nettilomake, google forms).
  • Ilmoittautumislomakkeessa tai ilmoittautumisen yhteydessä tulee olla seuraavat tiedot ilmoitettu kilpailijoille:
   • Ilmoittautumisen ajankohta, osallistumismaksu, tilitiedot, viitenumero
  • SBCAK:lla ei ole enää nettilomaketta, jota ennen käytettiin ilmoittautumisten vastaanottoon kaikkiin kisoihin vaan jokainen järjestäjä hoitaa lomakkeen omalta osaltaan.
  • Ilmoittautumislomake voidaan paimennustoimikunnan puolesta linkittää SBCAK:n tapahtumakalenteriin ko. tapahtuman sivulle.
 • Jos koe järjestetään SBCAK:n nimissä, kilpailijat maksavat koemaksun SBCAK:n tilille viitenumerolla, jonka saat paimennustoimikunnalta / rahastonhoitajalta.
  • Kun koe on pidetty, laskuta SBCAK:lta ns. lammasvuokra, joka on puolet osallistumismaksusta.
  • Koetoimitsija ja tuomari tekevät matkalaskunsa SBCAK:lle suoraan.
 • Hanki palkinnot (jollei järjestävällä yhdistyksellä ole jo valmiiksi sponsoria).
  • SBCAK:n mestaruuskisoihin (SM,NM,RM) on yleensä sponsori valmiina (tarkista SBCAK:lta).
 • Tilaa koekortit, PPR1 mitalit, PVA ruusuke paimennustoimikunnalta, jollei niitä ole jo valmiina järjestäjällä. 
 • Hanki kokeisiin tarvittavat työntekijät.
 • Tarkista, että koepaikalta löytyy toimistossa tarvittavat tarvikkeet sekä koerataan tarvittavat elementit yms.
 • Kokeen koetoimitsijan tulee tallentaa kokeen tulokset koepäivänä SBCAK:n koetulossivuille (pyydä hyvissä ajoin ennen tapahtumaa oikeus lomakkeen täyttöön).
  • Lomakkeessa pitää näkyä aika, paikka, koejärjestäjä, tuomari, arvostelun pisteet (kaikki kohdat), koulutustunnukset, sijoitus.
  • Lisää myös PPR1 tuloksen saaneet koirakot ko.listaan (Drive).
  • Jos kokeeseen osallistuu muita rotuja kuin BC/AK, lähetä koepöytäkirjat(tuloskooste)  ko.rotuyhdistykselle.
 • Paimennustoimikunnalta voi aina kysyä apua!

4. ULKOMAISEN TUOMARIN ARVOSTELUOIKEUKSIEN TARKISTAMINEN

Koe- ja kilpailutoimikunnan päätös, voimassa 1.1.2022 alkaen

Ulkomaisen tuomarin arvosteluoikeuksien vahvistamiseksi on järjestäjän tai koemuodon haltian pyydettävä todistus tuomarin voimassa olevasta arvosteluoikeudesta hänen kotimaansa kenneljärjestöltä. Todistuksen voi kotimaansa kenneljärjestöltä pyytää myös tuomari. Ellei ulkomaisen tuomarin kotimaan kenneljärjestö anna todistusta, pyytää sen Kennelliitto.

Todistus tulee toimittaa ennen koetta Kennelliittoon (KOKI-toimikunta@kennelliitto.fi). Ilman etukäteen toimitettua todistusta ei tuomari saa arvostella kokeessa. Todistus voi olla koekohtainen tai tietylle ajalle määritelty.

5. YLITUOMARIEN ARVOSTELU JA  PÄTEVÖIMISOHJE

BCAK paimennuskokeiden ohjeet ylituomarin arvosteluoikeuksien voimassaolosta.

Suomen Kennelliiton ylituomariohjeistuksessa seuraavasti 

”YLITUOMARIEN JATKO- JA TÄYDENNYSKOULUTUS

OSALLISTUMINEN JATKO- JA TÄYDENNYSKOULUTUKSEEN

Ylituomarin on osallistuttava hänelle suunnattuun jatkokoulutukseen vähintään joka toinen kerta, ja hänen on toimittava tuomarin tai koetoimitsijan tehtävissä tai osallistuttava kokeisiin koiranohjaajana tai kilpailijana vähintään kerran kahden vuoden aikana.

Kennelpiirien, rotujärjestöjen ja lajiliittojen on valvottava, että ym. vaatimukset täyttyvät ennen kuin henkilölle annetaan uusia ylituomaritehtäviä.

Sääntömuutosten yhteydessä rotujärjestöt ja lajiliitot määrittelevät täydennyskoulutusvaatimukset.

Rotujärjestöjen ja lajiliittojen tulee määritellä ohjeissaan, miten arvosteluoikeuden menettänyt ylituomari saa arvosteluoikeutensa takaisin.

JATKO- JA TÄYDENNYSKOULUTUKSEN JÄRJESTÄMINEN

Ylituomarien jatko- ja täydennyskoulutukset järjestävät rotujärjestöt tai lajiliitot.

Jatko- ja täydennyskoulutuksissa on käsiteltävä lajikohtaisten asioiden lisäksi Kennelliiton yleiset kokeisiin ja kilpailuihin liittyviin asioihin tulleet muutokset.

Jatko- ja täydennyskoulutustilaisuuksista on ilmoitettava hyvissä ajoin ennen tilaisuutta Kennelliiton, rotujärjestön, lajiliiton julkaisussa tai henkilökohtaisella kutsulla.”

Arvosteluoikeudet eivät myöskään ole voimassa, jos ylituomari ei ole SBCAK:n ja Suomen Kennelliiton jäsen. 

Jos BCAK-kokeiden ylituomari on menettänyt arvosteluoikeutensa, toimitaan alla olevan ohjeen mukaan.

Jatkokoulutus velvoite ei täyty: Osallistumalla seuraavaan tuomaripäivään saa arvosteluoikeudet takaisin.

Ylituomari ei ole viimeisen kahden vuoden sisällä toiminut koetoimitsijana, tuomarina tai kilpailijana paimennuskokeissa: Osallistumalla paimennuskokeisiin (SBCAK tai ulkomailla järjestettävät FCI:n alaiset kokeet) tai olemalla yhden harjoituskerran tuomarina SBCAK:n paimennuskokeissa, jossa ylituomarina arvosteluoikeudet omaava ylituomari tai olemalla koetoimitsijana SBCAK:n paimennuskokeissa.

6. KOETOIMITSIJOIDEN  KOULUTUS JA PÄTEVÖIMISOHJE

Kennelliiton ohjeen mukaan Koetoimitsijoille järjestetään tarvittaessa täydennyskoulutusta.

7. EETTISET OHJEET

Yhdistyksen eettiset ohjeet on julkaistu kotisivuilla. Ohjeet on laadittu Suomen bordercolliet ja australiankelpiet ry:n jäsenille sekä SBCAK ry:n koe- ja kisatoimintaan liittyen.

Ohjeiden tarkoitus on turvata ja varmistaa harrastus- ja kilpailutoimintaan liittyvien eläinten hyvinvointi. Suosittelemme kaikkia rotujamme harrastavia henkilöitä ottamaan nämä ohjeet huomioon toiminnassaan.

Ohjeita noudatetaan kaikissa SBCAK ry:n alaisissa kokeissa ja kisoissa ja niihin liittyvissä harjoituksissa. Ohjeet koskevat niin koirien ohjaajia, toimihenkilöitä kun muita tapahtuman järjestämiseen osallistuvia henkilöitä.

8. PAIMENNUSVALIO

SKL:n valiosääntöarvon mukaan

Liite.1

Koira saa Suomen paimennusvalion arvon (PVA-BCAK), kun sillä on kolme 1. palkintoa paimennuskokeen ylimmästä luokasta kahden eri tuomarin arvostelemana, ja sillä on koiranäyttelystä vähintään laatumaininta H (hyvä) koiran täytettyä 15 kk.

FIX-rekisterissä oleva koira ei voi saavuttaa paimennusvalion arvoa.

Ulkomainen koira saa Suomen paimennusvalion arvon, kun se on oman maansa paimennusvalio ja saa yhden ylimmän luokan 1. palkinnon Suomessa.