Esikoesäännöt

Kuva Tiina Karvonen

Arvostelu-, toiminta- ja tulkintaohjeet

Voimassa 20.5.2008 alkaen.Ohje päivitetty 1.1.2022

Esikokeen tarkoitus

Kilpailuoikeus SBCAK:n järjestämiin paimennuskokeisiin, muille roduille kuin bordercollielle ja australiankelpielle, saavutetaan suorittamalla esikoe hyväksytysti. Esikoe on epävirallinen koe eikä se oikeuta muuhun kuin osallistumaan paimennuskokeisiin.

Esikokeen järjestäminen

Esikokeen järjestäjänä toimii Suomen Border Colliet ja Australian Kelpiet ry (jäljempänä SBCAK). Esikoe on hieman helpotettu I-luokan rata. Jokaisesta kokeesta täytetään SBCAK:n paimennustoimikunnalle toimitettava koepöytäkirja, johon merkitään kaikki kokeessa olleiden koirien suoritukset, myös hylätyt. Esikokeita voidaan pitää kokeiden yhteydessä, jos se koejärjestelyt huomioon ottaen on mahdollista, sekä täysin erillisinä tapahtumina. Jos esikoe pidetään kokeen yhteydessä, saa järjestäjä päättää. onko koe ennen vai jälkeen varsinaisen paimennuskokeen. Esikokeen arvostelun suorittaa SBCAK:n hyväksymä tuomari.

Osallistumisoikeus

Esikoe on kaikille avoin koe. Tuomarilla on oikeus tarkastaa koirien suhtautuminen lampaisiin ennen koetta, esim. laittamalla lampaat pyöröhäkkiin tai siten, että koira on pitkässä liinassa. Jos tuomari epäilee koiran käyttäytyvän niin, että lampaille aiheutuu varsinaisessa esikokeessa tarpeetonta stressiä, hän voi evätä koiran osallistumisen esikokeeseen. Koiran on oltava tunnistusmerkitty sekä rokotettu Kennelliiton ohjeiden mukaisesti.

Ohjaajan velvollisuudet

 • Ennen suoritusta ohjaajan täytyy ilmoittautua kokeen järjestäjälle, ja samalla hänen tulee esittää koiran rokotustodistus sekä tunnistusmerkintä. Ohjaaja saa auttaa tunnistusmerkinnän tarkistamisessa koirasta.
 • Ohjaaja ei saa mennä radalle ennenkuin edellinen suorittaja on lopettanut.
 • Ohjaajan ja koiran on mentävä suoraan lähtötolpalle.
 • Juoksunarttu suorittaa osuutensa arvotulla paikalla, mutta se tulee pitää pois koealueelta ennen ja jälkeen sen oman lähtövuoron. Ohjaaja saa kuitenkin valmistautua suoritukseensa normaalisti, eli hän voi tuoda koiran katsomaan kun lampaat tuodaan hakupaikkaan jne.

Ohjaajan oikeudet

 • Jos ohjaaja on sitä mieltä, että eläimiä on esille laitettaessa liikaa stressattu, on hänellä oikeus pyytää tuomarilta uutta laumaa ennen kuin tuomari on ehtinyt antaa lähtömerkin. Tuomari päättää antaako hän uuden lauman.
 • Ohjaajalla on oikeus keskeyttää suoritus milloin tahansa, jolloin suoritus katsotaan hylätyksi.
 • Myöhästyneenä tullut osanottaja voidaan ottaa mukaan kokeeseen. mikäli se järjestelyjen kannalta on mahdollista. Kokeen järjestäjä päättää asian yhdessä tuomarin kanssa. 

Ajanotto

Esikokeessa ei ole enimmäisaikaa, mutta tuomari voi keskeyttää suorituksen, jos koiran osaamistaso niin vaatii.

Hylkäys tai sanktiot

 • Tuomarilla on oikeus hylätä suoritus:
  • Jos koira menettää kontrollin laumaan ja/tai lauma menee koealueen rajojen ulkopuolelle
  • Jos koira kadottaa yksittäisen eläimen – tuomarin tulee tässä huomioida tilanne, joka voi syntyä eläimen kanssa, joka käyttäytyy epänormaalilla tavalla.
  • Jos osanottaja jättää osasuorituksen väliin tai tekee ne väärässä järjestyksessä
 • Tuomarin täytyy hylätä suoritus:
  • Jos koira puree ilman selkeää syytä, tai koira ja/tai ohjaaja stressaavat eläimiä tarpeettomasti.
  • Jos ohjaaja rankaisee koiraa tai käyttäytyy muuten sopimattomasti radalla ja/tai koealueella.
  • Jos osanottaja ei noudata sääntöjä ja ohjeita.
 • Koiran kurittaminen on kielletty.
 • Tuomarin on hylättävä suoritus, jos koira on sairas, loukkaantunut tai ei jostain muusta syystä kykene terveyttään vaarantamatta suorittamaan tehtävää.
 • Radan ulkopuolelta annettava apu johtaa hylkäykseen. 

Kokeesta pois sulkeminen

 • Jos ohjaaja käyttäytyy kokeissa sopimattomasti, tai hänen koiransa käyttäytyy hallitsemattomasti, voidaan ryhtyä asian vaatimiin toimiin, kuten kokeesta poissulkemiseen. Päätöksen kokeesta poissulkemisesta tekee koetta arvosteleva tuomari.
 • Jos koira hylätään kokeessa aggressiivisen puremisen tai liian kovaotteisen eläintenkäsittelyn takia kolme (3) kertaa saman kalenterivuoden aikana, ei se voi enää osallistua esikokeeseen myöhemmin. 

Rataohjeet

Paimenkoirakokeet muodostuvat useista eri osasuorituksista, jotka testaavat koiran kykyä tehdä yhteistyötä ohjaajan kanssa, kykyä käsitellä eläimiä tehokkaasti ja kontrolloidusti sekä minimoimaan eläimille aiheutettava stressi.​

Jokainen osa-alue on oma tehtävänsä, josta koiran ja ohjaajan on selvittävä. Jos tehtävä tulee suoritetuksi, arvostellaan suoritus. Koira ja ohjaaja saavat jatkaa suoritusta, vaikka edellinen osasuoritus olisikin epäonnistunut. Tuomarilla on kuitenkin oikeus keskeyttää koesuoritus, jos koira on osaamaton tai se ei ole ohjaajan hallinnassa.

Alempana esitellään vasemmassa sarakkeessa eri tehtävien suoritusohjeet, joissa kerrotaan miten eri osatehtävät suoritetaan sekä kerrotaan miten ohjaajan tulee toimia kyseisissä tehtävissä. Arvostelu perustuu siihen, että suoritusta verrataan ihannesuoritukseen. Oikeassa sarakkeessa on kuvattu millainen on ihannesuoritus. Koiran pitää paimentaa lampaat radan läpi tehokkaimmalla mahdollisella tavalla, käyttäen lyhyimpiä teitä. Paimennettavien lampaiden tulee kulkea tasaista ja rauhallista vauhtia läpi radan eikä koira saa paimentaessaan leikata lampaiden kulkusuuntaan kuviteltua suoraa linjaa. Hyvälle eläintenkäsittelylle asetetaan erittäin suuri painoarvo. Ohjaaja voi käyttää niin paljon käskyjä kuin haluaa.​

Työskentely arvostellaan kokonaisuutena. Arvostelussa otetaan huomioon myös ohjaajan ja koiran tapa käsitellä lampaita. Osanottajan tehtävä on selkeästi toimien esittää omat ja koiran osaamisen vahvuudet niissä rajoissa, jotka suoritusohjeet määräävät. 

SuoritusohjeIhannesuoritus
HAKU (NOIN 50 M)
​Koira hakee eläimet hakupaikalta ohjaajalle. Ohjaaja seisoo koko suorituksen ajan lähtötolpalla.
HAKU
​Haku koostuu kolmesta osasta: hakukaari, nosto ja kuljetus ohjaajalle. Jokainen osa-alue arvostellaan erikseen.

A) HAKUKAARI
Koiran on lähetyksessä oltava lähellä ohjaajaa. Käskystä koira kiertää tehokasta reittiä, nopeasti ja määrätietoisesti, lauman tasapainopisteeseen. Koira ei saa kiertäessään häiritä eläimiä tai menettää kontaktia niihin. Ohjaaja valitsee lähetyssuunnan (vasen tai oikea).

B) NOSTO
​Koiran tulee ottaa lauma hallintaan rauhallisesti ja määrätietoisesti sekä antaa lampaiden rauhassa kääntyä kuljetussuuntaan. Kuljetuksen tulee alkaa kohti ohjaajaa tai hakuportteja, lampaita sopivasti painostaen.

C) KULJETUS OHJAAJALLE
​Koira kuljettaa laumaa rauhallista ja tasaista vauhtia, pitäen sen hyvin koossa. Koiran on pidettävä lampaat suoralla linjalla ohjaajaa tai hakuportteja kohti kuljettaessa. Lopuksi koira kierrättää lampaat lähtötolpan ympäri ja lähtee kuljettamaan niitä kohti ensimmäisiä kuljetusportteja.  ​
KULJETUS (NOIN 300 M)
​Lampaat kuljetetaan osoitetun radan läpi.​
KULJETUS
Lauman tulee liikkua rauhallisesti ja tasaista vauhtia eikä siinä saa näkyä stressaantumisen merkkejä koko kuljetuksen aikana. Kuljetustien tulee olla tehokas, vauhdin tasainen ja tarpeeksi matkaavoittava. Koiran täytyy tasapainottaa laumaa niin, että se pysyy hyvin koossa ja kulkee oikeaan suuntaan. Ohjaajan paikka vapaavalintainen. Ohjaaja ei kuitenkaan saa itse vaikuttaa paimennettaviin lampaisiin. 
HÄKITYS (PYÖREÄ HÄKKI)
​Ohjaaja avaa portin. Lampaat ajetaan häkkiin. Kun kaikki lampaat ovat häkissä, portti suljetaan.
HÄKITYS
​Ohjaaja avaa häkin portin ja jää portin päähän seisomaan. Porttiin kiinnitettyä narua saa käyttää hyödyksi koko sen pituudelta. Ohjaaja ja koira tekevät töitä niin, että lampaat saadaan sellaiseen paikkaan, josta koira voi ajaa ne häkkiin ensi yrittämällä. 
HÄKISTÄ ULOS
​Ohjaaja päästää koiran häkin sisälle ja koira saa ajaa lampaat ulos häkistä. 
HÄKISTÄ ULOS
​Ohjaaja päästää koiran sisälle häkkiin ja sulkee portin. Koira pysäytetään häkin sisäpuolelle. Käskystä koira siirtyy eläinten taakse ja painostaa eläimet ohjaajaa kohti. Ohjaaja avaa portin ja koira saa ajaa rauhallisesti ja keskittyneesti eläimet ulos häkistä. Kun kaikki lampaat ovat ulkona häkistä, sulkee ohjaaja portin ja koira ottaa lauman hallintaansa. 

Suorituksen arvostelu

​Kustakin osasuorituksesta annetaan arvosana hyväksytty tai hylätty. Läpäistäkseen kokeen pitää koiran saada kaikista osasuorituksista arvosana hyväksytty. 

Rataohjeet


Päivitys 28.2.2021

Kaikilla tuomareilla on oikeus arvostella esikokeita. Koiran ohjaaja voi myös tiedustella tuomarilta mahdollisuutta suorittaa esikoe jonakin tuomarille sopivana päivänä. Ohjaaja voi tuomarin kanssa yhteistyössä sopia suorituspaikan ja -ajan. Tuomari voi halutessaan arvostella samassa tilaisuudessa muitakin esikokeen suorittajia, mikäli siitä on sovittu lampaiden omistajan kanssa etukäteen. Tuomari päättää myös sen ketä muita henkilöitä voi olla paikalla kokeen aikana.

Tuomari päättää harkintansa mukaan voiko kokeen uusia samana päivänä. Tähän vaikuttaa koiran käytös lampaita kohtaan tai ohjaajan mahdollisen jännityksen aiheuttama epäonnistuminen. Uusintayrityksestä otetaan sama korvaus kuin ensimmäisestäkin yrityksestä. Esikokeen suorittaja sopii tuomarin kanssa suoraan mikä on korvaus esikoesuorituksesta. Korvauksen määrää tuomari ja lampaiden omistaja yhdessä.

Esikokeista ei tiedoteta yleisesti. Esikoetta tarvitseva selvittää itse suoraan tuomarilta milloin hänelle sopii esikokeen arvostelu. Mikäli esikoetta ei suoriteta virallisen kokeen yhteydessä, etsii esikoetta tarvitseva itse sopivan paikan, jossa koe voidaan suorittaa ja sopii päivän, joka sopii lampaiden omistajalle sekä tuomarille. Esikokeeseen tulevan pitää myös varmistaa, että paikalla on tarvittava välineistö kokeen suorittamiseksi (häkki, kuljetusportit).

Suorituksesta täytetään arvostelulomake kahtena kappaleena, joista toinen annetaan esikokeen suorittajalle ja toisen tuomari toimittaa SBCAK paimennustoimikunnalle tulosten arkistointia varten.